سِيذْنَا نُوح


ثَا ذ ڒْقِصَا ن سِيذْنَا نُوح، نتَّاث ثسَّاوَاڒ خ ڒْفَيَضَان اَمقّْرَان، ذ ڒْعَاهذ يݣَّا أَربِّي اَكذ نُوح ذ مَارَّا يوْذَان۔

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.