1 Ayṯ-Kurinṯ

Descargas: 
  • File icon LBS Ṯabrat wis waḥit n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Ayṯ-Kurinṯ
    Descargar Xzar412.4 KB
  • File icon ABS Ṯabrat wis waḥit n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Ayṯ-Kurinṯ
    Descargar Xzar593.91 KB

Ṯabrat wis waḥit n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ

Min ixes aḏ yini ‘jmaƹeṯ n ȓmuminin’? Min ixes aḏ inni ‘ṯemziḏa’?

Ḏi Ṯabrat wis waḥit n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ, iqqar Arebbi:

“Niɣ ma war ṯessinem ddat nwem nettaṯ ḏ ṯamziḏa n Arruḥ iqeddsen ig izeddɣen ḏaywem? Iwa ɣarwem Arruḥ-a zi Arebbi. Kenniw war trayim ca x yixef nwem, liʼanna twasɣem kenniw s yij n ttaman. Falihaḏa semɣareṯ Arebbi s ddat nwem.” 1 Ayṯ-Kurinṯ 6:19-20