أَيث-ݣَلَاطْيَا

téléchargements: 
  • File icon ثَابْرَات غَار أَيث-ݣَلَاطْيَا س ثريفيث يُوْرَا س لحروف ن ثعْرابث
  • File icon ثَابْرَات غَار أَيث-ݣَلَاطْيَا س ثريفيث يُوْرَا س لحروف ن لاتينيا


 ثَبْرَات ن اَرَّسُوْل بُوْلُس غَار ڒْمُوْمِنِين إِي يدْجَان ذِي ݣَلَاطْيَا