سِيذْنَا إِسْحَاق ذ سِيذْنَا يعْقُوب


سِيذْنَا

بْرَاهِيم يجَّا-د سِيذْنَا إِسْحَاق، أُو سِيذْنَا إِسْحَاق يجَّا-د سِيذْنَا يعْقُوب۔ نِثْنِي ذ ڒجْذُوذ ن شَّعْب ن أَربِّي ؤُمِي قَّارن أَيث-إِسْرَائِيل۔ ئِخْضَار-يثن أَربِّي۔ سِيذْنَا إِسْحَاق ذ سِيذْنَا يعْقُوب ݣِّين تِّقث نْسن ذِي أَربِّي۔ و لَكِن ڒْقِصَا-يَا ثْسضْهَار-اَنغ مَارَّا يِوْذَان دْجَان اَمشْنَاو اَدم، تݣّن ڒْمُوعْصِيث۔

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.