Yaƹqub

Descargas: 
  • File icon Ṯabrat n Yaƹqub s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ
    Descargar Xzar423.42 KB
  • File icon Ṯabrat n Yaƹqub s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya
    Descargar Xzar334.12 KB

Ṯabrat n Arrasul Yaƹqub ɣar Ȓmuminin

Ṯabrat n Yaƹqub issawar x ubriḏ itawin ɣar Arebbi ḏ mammec ɣa nuyur ḏeg ubriḏ n Arebbi. Lʼiman nneɣ aḏ iseḍhar ȓexḏayem ṯiṣebḥanin minzi lʼiman bȓa ȓexḏayem itiȓi immuṯ.